SLAVNOSTI JIHU

Návštěvní řád

Slavnosti Jihu 2023

Zakoupením vstupenky a obdržením identifikační pásky je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem Slavností Jihu 2023 (dále také „akce“), Mgr. Petrem Juříčkem, sídlem Výškovická 448/155, Ostrava, 700 30, IČ: 75918781, smlouva o účasti na akci Slavnosti Jihu 2023.  Vstup do areálu a na akci je umožněn pouze na základě identifikační pásky, kterou každý návštěvník akce obdrží po předložení vstupenky při vstupu do areálu akce. Vstupenka je platná pouze daný a konrétní den pro který byla zakoupena. Identifikační páska tak nahrazuje vstupenku. Identifikační páska je platná pouze na jeden konkrétní den akce.

Vstupenka má formu jak tištěné vstupenky umožňující vstup na akci blíže neurčené osobě, tak elektronické vstupenky (vstupenka v rámci online předprodeje) umožňující vstup na slavnosti konkrétní osobě. Vstupenka je platná pouze pro daný a konrétní den, pro který byla zakoupena. V případě, že se účastník u vstupu prokáže vstupenkou, která byla zakoupena pro jiný den akce, nebude takovému účastníkovi umožněn vstup na akci.

Při každém vstupu do areálu má služba Security právo zkontrolovat platnost identifikační pásky návštěvníka a také provést kontrolu, zda nejsou vnášeny do areálu nebezpečné či nepovolené předměty. Organizátor a služba Security mají právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, návštěvníky bez platné identifikační pásky, osoby narušující poklidný průběh akce a osoby v podnapilém stavu. Stejně tak má právo pořadatel, resp. služba Security neumožnit vstup do areálu osobám pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

Na akci je umožněn bezplatný vstup seniorů nad 65 let, držitelům průkazu TP/ZTP a ZTP/TP vč. doprovodu a dětem do 120 cm výšky v doprovodu dospělé osoby. Návštěvníci, mající nárok na bazplatný vstup jsou povinní, na základě výzvy pracovníka security a u vstupu na akci, prokázat svůj „nárok“ na bezplatný vstup platným dokladem totožnosti, nebo patřičným průkazem TP/ZTP a ZTP/TP. V případě, že návštěvník není schopen svůj „nárok“ prokázat patřičným dokladem, nebude mu umožněn vstup na akci.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky, resp. obdržením identifikační pásky) zavazuje v celém areálu akce a na všech ostatních místech, kde probíhá akce, dodržovat následující Návštěvní řád akce Slavnosti Jihu 2023:

1) PRO ÚČASTNÍKY AKCE PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, deštníků, hořlavin a výbušných látek, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer,
 • vnášení vlastního jídla a vlastních nápojů,
 • rozdělávání otevřeného ohně,
 • fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami,
 • pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení mobilním telefonem, či jiným zařízením,
 • vstupu se psy a s jinými zvířaty,
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení organizátora.

2) ORGANIZÁTOR AKCE VČ. SLUŽBY SECURITY JSOU OPRÁVNĚNI:

 • při porušení těchto podmínek a návštěvního řádu odstoupit od smlouvy o účasti na akci Slavnosti Jihu 2023 a návštěvníka akce vykázat z areálu či místa konání akce, a nevpustit jej zpět do areálu. Takto vyvedena osoba nemá nárok na vrácení vstupného,
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku,
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky a návštěvní řád,
 • měnit line-up, program vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).

3) ÚČASTNÍK AKCE  SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek,
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh akce,
 • dbát na nezpůsobení jakékoliv škody na majetku a poškození zdraví třetích osob,
 • dodržovat podmínky účasti na akci, pokyny pořadatelů, služby Security a právní předpisy,
 • prokázat se při každém vstupu do areálu identifikační páskou, 
 • dodržovat zákaz vstupu mimo vymezený prostor areálu a do objektů označených bezpečnostní tabulkou „Zákaz vstupu“.

4) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE V RÁMCI BEZPEČNOSTI

 • při zdolávání případného požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost,
  a potřebnou věcnou pomoc,
 • popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob, dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače),
 • nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“,
 • nekonzumovat alkoholické nápoje v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou,
 • nepoškozovat instalovaná bezpečnostní značení,
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů,
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů, ani dalších požárně bezpečnostních zařízení,
 • nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení,
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.),
 • při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

5) ÚČASTNÍK AKCE:

 • se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost,
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí,
 • bere na vědomí, že při sundání identifikační pásky se stává smlouva neplatnou
  a není oprávněn se domáhat vstupu na akci,
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.

6) POŘADATEL AKCE: 

 • v případě hrozící “živelné pohromy” jako silné bouře, vichřice apod. si pořadatel akce vyhrazuje právo akci dočasně přerušit případně pak i ukončit, a to bez nároku na vrácení vstupného účastníkům akce,
 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

V Ostravě, dne 22. 10. 2022

 

Slavnosti jihu

Místo akce

Bývalý fotbalový areál NH Ostrava, ul. Svazácká, 700 30, Ostrava-Jih (vedle Vodního areálu Jih)
Odkaz na Google mapy ZDE.

Pořadatel

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Facebook
Instagram